Miesięczne terminy

Do 7 dnia miesiąca

  • wpłata podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Do 10 dnia miesiąca

  • opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc – w przypadku działalności niezatrudniających pracowników.

Do 15 dnia miesiąca

  • opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc – w przypadku działalności zatrudniających pracowników.

Do 20 dnia miesiąca

  • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt grudniowy wpłaca się w chwili składania zeznania rocznego PIT-28),
  • wpłata zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • wpłata zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji wpłaty 19% zaliczki na podatek dochodowy.

Do 25 dnia miesiąca

  • rozliczenie miesięcznego podarku VAT-7,
  • rozliczenie dla małych podatników podatku VAT-7K.